واحد مراقبت پنوماتیک

واحد مراقبت پنوماتیک

واحد مراقبت پنوماتیک

سایز آنها متناسب با مقدار هوای عبوری و میزان مصرف انتخاب می گردد.
در سایزهای "1 الی ¼ "

حد مجاز فشارکاری :  0-12 bar

حد مجاز دمای محیطی : 0/ 60 C

واحدمراقبت

عملکرد :

R/FL – 1/4 – 1/2 - 1” :

واحدمراقبت دوتیکه شامل فیلتررگلاتور و روغن زن میباشد و برای گرفتن رطوبت هوا و تنظیم فشار خروجی و روغن کاری سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد . 

FRL :

واحدمراقبت سه تیکه شامل فیلتر. رگلاتور و روغن زن میباشد و برای گرفتن رطوبت هوا و تنظیم فشار خروجی و روغن کاری سیستم پنوماتیک مورد استفاده قرار میگیرد .

واحد مراقبت پنوماتیک

امتیاز بدهید

نظر خود را بنویسید